SEPAVerzamelBetaling


Hoe werkt het sjabloon SEPAVerzamelBetaling ?Stel dat u periodiek een aanzienlijk aantal betaaltransacties moet uitvoeren. Naar aanleiding van de introductie van SEPA (Single Europe Payments Area) komt de mogelijkheid tot aanlevering van verzamelbetalingen volgens Clieop03 te vervallen (per februari 2014). Vanuit TemplateBuilding is een nieuw laagdrempelig Excel-sjabloon ontwikkeld waarmee volgens de nieuwe SEPA structuur (met gebruikmaking van IBAN / BIC, ISO 20022 - pain.001.001.03 / 04 formaat (Credit Transfer)) Europese verzamelbetalingen ter verwerking aan de banken kunnen worden aangeboden.

Hieronder staat beschreven hoe het sjabloon is opgebouwd en werkt.
Het sjabloon SEPAVerzamelBetaling bestaat uit een tweetal werkbladen nl.


Het is mogelijk om vanuit het sjabloon ook contextgevoelige help op te vragen. Daarom zal in deze handleiding slechts globaal worden ingegaan op de geboden functionaliteit. Deze wordt hierna per werkblad kort toegelicht.

Ad 1. Werkblad Transacties.
We beginnen met het bespreken van de functionaliteit die op het werkblad Transacties wordt geboden.
Om te beginnen is het noodzakelijk om eigen "profielgegevens" in te voeren waaruit de bank kan opmaken van welke rekening de betaaltransacties moeten plaatsvinden. Zie voor onderstaande afbeelding voor de in te voeren velden. Vanuit de contextgevoelige helpfunctie in het sjabloon kan hierover meer informatie worden opgevraagd. In te voeren velden zijn Naam opdrachtgever, IBANnummer eigen bankrekening, BICCode eigen bank, Landcode (meestal NL), Eigen kenmerk (3 karakters die in bepaalde SEPA kenmerken zal worden opgenomen). Bij het invullen van de IBANnummers kan gebruik worden gemaakt van de speciaal daarvoor bedoelde http://www.ibanbicservice.nl waarnaar een link in het sjabloon is opgenomen.Transactieregel
In de detailregels worden gegevens omtrent de specifieke SEPA Europese betaaltransacties ingevoerd. Het gaat om:

Betreft het een correct IBAN nummer, dan wordt de corresponderende cel op deze regel in het groen weergegeven.
In het werkblad Transacties zijn de volgende knoppen opgenomen die de gebruiker ondersteunen bij het invoeren en organiseren van de transacties.Tonen Helpnavigatie
Met behulp van deze knop kan de contextgevoelige help worden getoond en weer verborgen. Mocht men behoefte hebben aan aanvullende informatie kan deze keuze worden gemaakt. De knop wordt oranje en de contextgevoelige help wordt getoond zoals hieronder in een voorbeeld wordt weergegeven.Contextgevoelige help kan vervolgens worden opgevraagd door op de getoonde vraagteken iconen te klikken . . .Schonen transacties
Met behulp van deze functie kan het volledige werkblad met Transactiegegevens worden leeggemaakt. Het betreft hier waarschijnlijk functionaliteit die niet vaak zal worden gebruikt en waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Voordat daadwerkelijk tot schoning wordt overgegaan wordt nog om bevestiging gevraagd. Pas na een bevestigend antwoord wordt tot het schonen van het werkblad overgegaan.Sorteren Transacties
Bij het genereren van de verzamelbatch wordt ervan uitgegaan dat er een ononderbroken lijst aan transacties is ingevoerd. Bevat het werkblad nog lege detailregels, dan wordt hiervan tijdens de verwerking een melding gegeven. Het is noodzakelijk om de transactielijst te sorteren. Hiervoor is sorteerdfunctionaliteit ingebouwd waarmee op elke gewenste kolom (en op meerdere kolommen) kan worden gesorteerd. Na het oproepen van de sorteerfunctionaliteit wordt een dialoogscherm getoond waarin de gebruiker de kolom(men) (en de volgorde van kolommen) kan configureren waarop de transactielijst zal worden gesorteerd. Zie voor het sorteerscherm onderstaande afbeelding.Genereren SEPA XML Europese betalingen
Bij het drukken op deze knop wordt op basis van de ingevoerde gegevens de uiteindelijk XML met SEPA betaaltransacties gegenereerd die aan de bank ter verwerking kan worden aangeboden. De locatie en naam van het gegenereerde bestand kan worden ingegeven in het werkblad Instellingen. Voordat de verwerking wordt opgestart is het goed te controleren of alle checksums van de opgegeven IBAN rekeningnummers positief resultaat hebben gegeven (groen). Daarnaast worden het genereren van het XML-bestand enkele controles automatisch uitgevoerd. Ten eerste dient er sprake te zijn van een aaneengesloten lijst. Is dit niet het geval, dan wordt hiervan een melding gegeven. De lijst zal moeten worden gesorteerd met de in het sjabloon aanwezige sorteerfunctionaliteit.Daarnaast wordt gecontroleerd of de locatie en de naam van het XML bestand waaronder de betaaltransacties zullen worden weggeschreven (opgegeven in werkblad Instellingen) ook bestaat. Indien het betreffende bestand al bestaat, zal worden gevraagd of het betreffende bestand moet worden overschreven. Wordt hierop bevestigend geantwoord, dan wordt het bestand daarwerkelijk met de nieuwe transacties overschreven. Wordt op deze vraag ontkennend geantwoord, dan wordt onderstaande melding getoond en is het mogelijk om het bestand eerst te hernoemen of de locatie en / of naam in werkblad Instellingen aan te passen.Na een afgeronde verwerking wordt de volgende melding getoond. Het resultaatbestand met de Europese betaaltransacties is vervolgens te vinden in de map en onder de naam die in het werkblad Instellingen is opgegeven.Ad 2. Werkblad Instellingen
In dit werkblad worden hulpwaarden gegenereerd, maar is het ook nodig enkele instellingen te definieren die voor de werking van het sjabloon noodzakelijk zijn. Voor de lichtgrijze cellen die automatisch worden gegeneerd, verwijzen we naar de contextgevoelige help die ook in de werkblad aan- en uit te zetten is. Het is mogelijk handmatig een gewenste verwerkingsdatum in te voeren (in de toekomst) en het is noodzakelijk om eigen adres, postcode en woonplaats in te geven. Deze gegevens worden bij het genereren van het XML-bestand gebruikt.Onder BatchBooking kan worden aangegeven of transacties met dezelfde betalingskenmerken (ie. IBAN nummer en verwerkingsdatum) in een verzamelbetaling moeten worden samengenomen. Wordt deze optie niet aangevinkt, dan worden alle transacties afzonderlijk geboekt.

Naast de gegenereerde en ingevoerde bovenstaande gegevens is het nodig om de locatie en de bestandsnaam op te geven waaronder het XML resultaatbestand met betaaltransacties zal worden neergezet. Als men de beschikking heeft over Windows 7 en hoger, dan kan het problemen opleveren als als mapnaam de rootdirectory wordt opgegeven (Bijv. C:\). Aan te bevelen is - en om eventuele foutmeldingen te voorkomen - om het transactiebestand altijd in een submap te plaatsen. Bij het selecteren van een map kan gebruik worden gemaakt van de selectieknop die aan de zijkant van de mapnaam kan worden teruggevonden. Na het drukken op deze knop (...) wordt een dialoogscherm getoond waarmee een bestaande map kan worden gekozen.

Type bericht: Het sjabloon sluit aan bij het formaat pain.001.001.03 en pain.001.001.04. Deze selectie kan hier worden gemaakt. Het laatstgenoemde formaat zal naar alle waarschijnlijkheid pas in februari 2014 actueel worden. De banken accepteren tot op dat moment slechts pain.001.001.03 batches.N.B. Het gebruik, voor zover nog onduidelijk wordt ook nog eens in het Excel-sjabloon uitgelegd in de contextgevoelige help. Mochten er nog steeds onduidelijkheden zijn of zijn er enkele bevindingen, dan kunt u deze via email doorgeven aan TemplateBuilding (email). Rest ons u nog veel gebruiksgemak toe te wensen.