DynamischeAfbeelding

DynamischeAfbeelding_6

Hoe werkt het sjabloon DynamischeAfbeelding ?


Zonder VBA en of macro's op basis van de keuze uit een keuzelijst tonen van verschillende afbeeldingen. Het is inderdaad mogelijk in Excel. Met gebruikmaking van de "Camera" functie in Excel kun je een "raam" maken waardoor je naar een andere zichtbare plek in de werkmap kunt kijken. Met name deze functionaliteit stelt je in staat om op basis van een keuzelijst variabel een afbeelding te tonen.

Het sjabloon is nu gratis vanuit de webwinkel van TemplateBuilding te downloaden.

Hieronder staat beschreven hoe het sjabloon is opgebouwd en werkt.
Het sjabloon DynamischeAfbeelding bestaat uit een tweetal werkbladen nl.

  • Werkblad Afbeeldingen
    Op dit werkblad staan de afbeeldingen (samen met een korte naam) fysiek weergegeven. Het is zaak - voor de Camera dat de gebruikte afbeelding binnen de cel valt. Daarnaast is het mooier om de gebruikte afbeeldingen even groot en transparant te laten zijn.

  • Werkblad Dashboard
    Op dit werkblad is een keuzelijst gedefinieerd (met hulpgegevens). Deze keuzelijst kan anders worden vormgegeven en eventueel worden samengesteld op basis van de korte naam zoals die in het werkblad Afbeeldingen aan de specifieke afbeelding is gekoppeld. Op het werkblad Dashboard wordt de keuze uit de keuzelijst op basis van de hulpgegevens vertaald naar een index die wordt gebruikt om een tekstuele weergave van het celbereik samen te stellen waarin de corresponderende afbeelding in het werkblad Afbeeldingen is opgenomen. Ook is het resultaat van de Camera functie in dit werkblad zichtbaar. In deze handleiding zal globaal worden ingegaan op de in het sjabloon geboden functionaliteit. Deze functionaliteit wordt hierna per werkblad kort toegelicht.

Ad 1. Werkblad Afbeeldingen.
In het werkblad Afbeeldingen zijn alle gewenste afbeeldingen (kolomsgewijs) in afzonderlijke cellen opgenomen (geïmporteerd). De afbeelding moet in een cel passen. Daarnaast is het mooi als alle afbeeldingen dezelfde afmetingen hebben en een transparante achtergrond hebben. Naast de afbeelding kan ter verduidelijking een korte naam worden ingevoerd. Dit is echter niet noodzakelijk. In dit sjabloon is gewerkt met afzonderlijke hulpgegevens in het werkblad Dashboard. Het tonen van rasterlijnen moet worden uitgezet.
Hieronder is een voorbeeld weergegeven van een rij met afbeelding en korte naam.


"joomplu:732/

Ad 2. Werkblad Dashboard.
In het werkblad Dashboard is de gebruikersinterface vormgegeven en hulpgegevens opgenomen om het correct sjabloon te laten werken. In eerste instantie is er op basis van de hulpgegevens (zie hieronder).


"joomplu:731/

een keuzelijst gedefinieerd, waaruit een keuze kan worden gemaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van Gegevensvalidatie, waarin verwezen wordt naar het bereik met mogelijke waarden (al dan niet met gebruikmaking van een naam.


"joomplu:729/

Op basis van de keuze in de keuzelijst en de hulpgegevens wordt de index (rijnummer) bepaald van de rij waarin de corresponderende afbeelding is te vinden. Op basis van dit rijnummer wordt een tekstuele representatie van het volledige celbereik samengesteld waarin de afbeelding in werkblad Afbeeldingen is opgenomen. Deze tekstuele representatie is ter verduidelijking opgenomen in het werkblad Dashboard


"joomplu:730/

Ten behoeve van het uiteindelijk tonen van de afbeelding op het werkblad Dashboard met behulp van de Camera functie in Excel, is het eerst noodzakelijk om een naam te definiëren met de vertaling van het berekende celbereik in combinatie met de functie INDIRECT(), waarmee de tekstuele representatie van het celbereik wordt vertaald naar een daadwerkelijke celverwijzing. De gedefinieerde naam kan vervolgens als afbeeldingslink in de met behulp van de Camera functie gedefinieerde afbeelding in de formulebalk worden opgenomen.

We verwijzen voor meer informatie naar het gratis te downloaden sjabloon en naar de videoinstructie (zie hieronder).




Inloggen

Inloggen

Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog