• SEPAVerzamelIncasso

  SEPAVerzamelIncasso

  SEPAVerzamelIncasso


  Hoe werkt het sjabloon SEPAVerzamelIncasso ?  Bent u klaar voor SEPA ?

  Stel dat u periodiek een aanzienlijk aantal incassotransacties moet uitvoeren. Naar aanleiding van de introductie van SEPA (Single Europe Payments Area) komt mogelijkheid tot aanlevering van verzamelincasso's volgens Clieop03 te vervallen (per februari 2014). Vanuit TemplateBuilding is een Excel-sjabloon ontwikkeld waarmee volgens de nieuwe SEPA structuur (dus conform ISO 20022 - pain.008.001.02 / 03 formaat (Direct Debit) en met gebruikmaking van IBAN/BIC) Europese verzamelincasso's (SEPA) ter verwerking aan de banken kunnen worden aangeboden. Vul de Transacties in Excel in en genereer de verzamelincasso . . .

  Nu vanuit de webwinkel van TemplateBuilding te downloaden.

  Hieronder staat beschreven hoe het sjabloon is opgebouwd en werkt.
  Het sjabloon SEPAVerzamelIncasso bestaat uit een tweetal werkbladen nl.

  • Instellingen
   Op dit werkblad worden een aantal voor de SEPA incassotransacties benodigde kenmerken berekend of is het mogelijk deze kenmerken handmatig in te voeren
  • Transacties
   Op dit werkblad is het mogelijk de SEPA incassotransacties in te voeren. Eigen gegevens (profiel) moeten worden opgegeven.


  Het is mogelijk om vanuit het sjabloon ook contextgevoelige help op te vragen. Daarom zal in deze handleiding slechts globaal worden ingegaan op de geboden functionaliteit. Deze wordt hierna per werkblad kort toegelicht.

  Ad 1. Werkblad Transacties.
  In het werkblad Transacties moeten in de kop van het werkblad eigen "profielgegevens" worden ingevoerd waaruit de bank kan opmaken op welke rekening de geincasseerde bedragen moeten worden gestort. In onderstaande afbeelding zie je de in te voeren velden. Vanuit de contextgevoelige helpfunctie in het sjabloon kan hierover meer informatie worden opgevraagd. De in de header in te voeren velden zijn

  • Naam opdrachtgever
  • IBANnummer eigen bankrekening
  • BICCode eigen bank


  Andere gegevens die in de kop moeten worden ingevoerd zijn kenmerken over land en een eigen handtekening van 3 karakters.

  • Landcode (meestal NL)
   Bij het invoeren van de landcode moet een keuze worden gemaakt uit een bestaande lijst van landcodes. Bij het benaderen van de veld wordt de keuzelijst getoond.
  • Eigen kenmerk
   (3 karakters die in bepaalde SEPA kenmerken zal worden opgenomen)


  Bij het invullen van de IBANnummers kan gebruik worden gemaakt van de speciaal daarvoor bedoelde http://www.ibanbicservice.nl waarnaar een link in het Excel-sjabloon is opgenomen.  In de kop van werkblad Transacties is informatie te vinden over het aantal en het totaalbedrag van de ingevoerde Transacties. Deze gegevens worden alleen getoond en kunnen niet worden gewijzigd.  Transactieregel
  In de detailregels worden gegevens omtrent de specifieke SEPA Europese incassotransacties ingevoerd. Het gaat om:

  • IBAN Nummer (verplicht)
   Op de invoer van het IBAN rekeningnummer vindt een checksumcontrole plaats waarvan het resultaat in de laatste kolom aan de kleur zichtbaar wordt (Groen = correct IBAN nummer, Rood = incorrect IBAN rekeningnummer). De controlefunctionaliteit is ten behoeve van invoeren van het IBAN rekeningnummer in het sjabloon opgenomen. De uiteindelijke controle op IBAN rekeningnummer door de bank worden uitgevoerd. Houdt er wel rekening mee dat sommige banken kosten in rekening brengen bij het aanbieden van foutieve transacties.
  • BIC Code bank (verplicht)
  • Bedrag (verplicht)
   Het ingevoerde bedrag zal op de verwerkingsdatum worden geincasseerd. Als het ingevoerd bedrag niet ligt tussen de in het werkblad Instellingen opgegeven limietbedragen, dan wordt het bedrag in het rood getoond.
  • Gewenste verwerkingsdatum (optioneel/verplicht)
   De gewenste verwerkingsdatum geeft de datum aan waarop de incasso door de bank moet worden uitgevoerd. Deze mag niet in verleden liggen en niet meer dan 264 dagen in de toekomst. Indien een datum wordt ingevoerd die niet aan deze eisen voldoet, wordt deze in het rood weergegeven. Blijft de verwerkingsdatum leeg, dan wordt hier standaard de datum genomen zoals berekend/ingevuld in het werkblad Instellingen (ReqdColltnDt).
  • Naam betaler (debiteur) (verplicht)


  Indien het ingevoerde bedrag niet ligt tussen de in het werkblad Instellingen opgegeven limietbedragen, wordt het bedrag en de kopregel rood geaccentueerd.  De lichtblauw geaccentueerde transactiegegevens zijn optioneel - voor eigen administratie - in te vullen. Het betreft hier de kenmerken

  • LandCode betaler (optioneel)
  • Adres betaler (optioneel)
  • Postcode, woonplaats betaler


  • Transactieidentificatie (verplicht)
   Een eigen op te geven kenmerk, waarmee de transactie binnen eigen administratie en ten behoeve van de communicatie met de crediteur uniek wordt geidentificeerd.
  • Omschrijving, Betalingsreferentie (verplicht)
   Een eigen omschrijving of betalingskenmerk bij de betaaltransacties. Het betreft hier vrije, maar wel verplicht in te voeren tekst.
  • Mandaat identificatie
   Een uit eigen administratie op te geven unieke identificatie van het door de betaler afgegeven mandaat (bijv. een verwijzing naar machtigingsformulier) voor het uitvoeren van de incasso. De betreffende identificatie is vrij in te voeren tekst waarbij een eigen codering kan worden gehanteerd (mits uniek identificerend).
  • Mandaat datum paraaf (verplicht)
   De datum waarop het mandaat door de debiteur (betaler) is ondertekend.
  • Validatie IBAN (formule, geen in te voeren gegeven)
   Het ingevoerde IBAN rekeningnummer wordt onderworpen aan een checksum controle om te controleren of het een valide IBAN nummer betreft. De uiteindelijke controle vindt plaats bij het inlezen van de gegenereerde verzamelbatch door de bank. Als een checksumvalidatie correct verloopt, dan wordt het validatieresultaat in het groen aangegeven.

  Zie onderstaande afbeelding.  Zijn alle IBAN rekeningnummers correct ingevoerd en geeft de checksum controle een positief resultaat, dan worden de regels in de kolom Validatie IBAN in het groen getoond.

  De kolom Type Incasso bij een transactie is van belang om het type mandaatgegevens te communiceren naar de bank. De in deze kolom in te vullen waarden zijn afhankelijk van de waarde die in het werkblad Instellingen is ingevuld bij Herhalende, Eenmalige. Is er sprake van een doorlopend incassocontract, dan moet voor de eerste keer dat onder een bepaald mandaat wordt geïncasseerd in deze kolom worden aangegeven dat het de Eerste van een reeks incasso's onder dit mandaat is. Bij een succesvolle afhandeling van de incasso, moet voor de volgende keer in deze kolom onder dit mandaat de waarde Volgende moeten worden ingevoerd. Aan het einde van de incassoreeks moet voor dit mandaat Laatste worden ingevuld. Is er sprake van een type contract waarbij eenmalige incasso's worden uitgevoerd, dan zal deze kolom voor de gebruiker niet meer zichtbaar zijn. Onderwater zullen in het geval van een incassocontract van het type "Eenmalige", automatisch het sequencetype "OOFF" worden meegegeven
  Onderwater worden de ingevoerde waardes voor een doorlopend incassocontract vertaald naar het voor de incasso benodigde SeqTp, "FRST", "RCUR", "FNAL" .

  In het werkblad Transacties zijn de volgende knoppen opgenomen die de gebruiker ondersteunen bij het invoeren en organiseren van de transacties.  Tonen Helpnavigatie
  Met behulp van deze knop kan de contextgevoelige help worden getoond en weer verborgen. Heeft men behoefte aan aanvullende informatie dan kan deze keuze worden gemaakt. De knop wordt oranje en de navigatieknoppen naar de contextgevoelige help wordt getoond zoals hieronder in een voorbeeld wordt weergegeven.  Contextgevoelige help kan vervolgens worden opgevraagd door op de getoonde vraagteken iconen te klikken . . .  Schonen transacties
  Met behulp van deze functie kan het volledige werkblad met Transactiegegevens worden leeggemaakt. Het betreft hier functionaliteit waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. Voordat daadwerkelijk tot schoning wordt overgegaan wordt nog om bevestiging gevraagd. Pas na een bevestigend antwoord wordt tot het schonen van het werkblad overgegaan. Het is aan te bevelen eerst een backup te maken van de huidige Excel-sjabloon.  Sorteren Transacties
  Bij het genereren van de verzamelbatch wordt ervan uitgegaan dat er een ononderbroken lijst aan transacties is ingevoerd. Bevat het werkblad nog lege detailregels, dan wordt hiervan tijdens de verwerking een melding gegeven. Het is dan noodzakelijk om de transactielijst te sorteren. Hiervoor is sorteerdfunctionaliteit ingebouwd waarmee op elke gewenste kolom (en op meerdere kolommen) kan worden gesorteerd. Na het oproepen van de sorteerfunctionaliteit wordt een dialoogscherm getoond waarin de gebruiker de kolom(men) (en de volgorde van kolommen) kan configureren waarop de transactielijst na het geven van OK zal worden gesorteerd. Het is ook mogelijk de sorteeractie te annuleren. Zie voor het sorteerscherm onderstaande afbeelding.  Genereren SEPA XML Europese betalingen
  Bij het drukken op deze knop wordt op basis van de ingevoerde gegevens het uiteindelijke XML-betand met SEPA betaalincasso's gegenereerd die aan de bank ter verwerking kan worden aangeboden. De locatie en naam van het gegenereerde bestand moet worden ingegeven in het werkblad Instellingen. Voor het genereren van het SEPA incassobestand is het goed om de ingevoerde gegevens zorgvuldig op juistheid te controleren. Het aanbieden van foutieve transacties brengt bij sommige banken kosten met zich mee. Zo is het goed om te controleren of de verwerkingsdata, bedragen en rekeningnummers goed zijn ingevuld en alle verplichte velden een correcte waarde bevatten. Daarnaast worden het genereren van het XML-bestand enkele controles automatisch uitgevoerd. Ten eerste dient er sprake te zijn van een aaneengesloten lijst. Is dit niet het geval, dan wordt hiervan een melding gegeven. De lijst zal moeten worden gesorteerd met de in het Excel-sjabloon aanwezige sorteerfunctionaliteit. Is dit niet het geval, dan wordt onderstaande melding getoond.  Bij het genereren van het SEPA incassobestand (extensie .xml) wordt gecontroleerd of de locatie en de naam van het XML bestand waaronder de incassotransacties zullen worden weggeschreven (opgegeven in werkblad Instellingen) al bestaat. Indien het betreffende bestand al bestaat, wordt gevraagd of het moet worden overschreven. Wordt hierop bevestigend geantwoord, dan wordt het bestand daadwerkelijk met de nieuwe incassotransacties overschreven. Wordt op deze vraag ontkennend geantwoord, dan wordt onderstaande melding getoond en is het mogelijk om het bestand eerst te hernoemen of de locatie en / of naam in werkblad Instellingen aan te passen.  Ad 2. Werkblad Instellingen
  In het werkblad Instellingen worden hulpwaarden gegenereerd en is het verplicht enkele instellingen te definieren die voor de werking van het sjabloon noodzakelijk zijn. Voor de lichtgrijze cellen die automatisch worden gegeneerd, verwijzen we naar de contextgevoelige help die ook in de werkblad aan- en uit te zetten is. Het is mogelijk handmatig een gewenste verwerkingsdatum in te voeren (in de toekomst). Indien de verwerkingsdatum aan bepaalde voorwaarden voldoet (moet na vandaag maar mag niet meer dan 264 dagen in de toekomst liggen) voldoet, dan wordt de ingevoerde waarde overgenomen en als standaard verwerkingsdatum genomen bij de transactie waarvan op de detailregels geen specifiek gewenste verwerkingsdatum is opgegeven.  In het werkblad Instellingen is het noodzakelijk eigen adres, postcode en woonplaats in te geven. Deze gegevens worden bij het genereren van het XML-bestand gebruikt. Ook moet het incassant-id (verplicht) worden opgegeven dat door de bank naar aanleiding van het incassocontract is verstrekt. Het incassant-id bevat 3 vrij in te vullen karakters. Bij het invullen van "ZZZ", zal dit gedeelte van het incassant-id worden vervangen door het in werkblad Transacties ingevoerde veld eigen kenmerk.  Naast het Incassant-id is het type incassocontract van belang bij het incasseren van bedragen. Indien er sprake is van een Doorlopend Incassocontract moet in het veld voor Herhalende, eenmalige incasso de waarde "Herhalende" worden ingevoerd. Op basis van de hier ingevulde waarde wordt in het werkblad Transacties in de (laatste) kolom voor "SeqTp" een keuzelijst getoond met mogelijke waarden. Bij een doorlopend contract moet de eerste incasso onder een mandaat (machtiging) worden aangemerkt als "Eerste" (SeqTp="FRST"). Na een succesvolle incasso dient voor deze transactie "Volgende" worden ingevuld en voor de allerlaatste incasso onder het mandaat "Laatste".Voor een eenmalige incasso dient men hier in dit veld "Eenmalige" te selecteren.  Om kans bij het invoeren van verkeerde bedragen te verlagen, is het mogelijk gemaakt om een minimum en een maximumbedrag aan te geven. Deze bedragen worden in het werkblad Transacties gebruikt om bij het invoeren van de bedragen bij afwijkingen ten opzichte van deze limietbedragen, het ingevoerde bedrag in het rood te tonen. 
  Onder BatchBooking kan worden aangegeven of transacties met dezelfde betalingskenmerken (ie. IBAN nummer en verwerkingsdatum) in een verzamelincasso moeten worden samengenomen. Wordt deze optie niet aangevinkt, dan worden alle transacties afzonderlijk geboekt.  Het ingevoerde minimumbedrag mag niet negatief zijn. Wordt toch een negatieve waarde ingevoerd, dan wordt hiervan een foutmelding gegeven.  Het ingevoerde maximum bedrag mag niet kleiner zijn dan het ingevoerde minimumbedrag. Wordt toch een waarde ingevoerd die kleiner is dan het minimumbedrag, dan wordt hiervan een foutmelding gegeven.  Mapnaam:
  Naast de gegenereerde en ingevoerde bovenstaande gegevens is het nodig om de locatie en de bestandsnaam op te geven waaronder het XML resultaatbestand met incassotransacties zal worden neergezet. Als men de beschikking heeft over Windows 7 en hoger, levert het problemen op als men mapnaam de rootdirectory opgeeft (Bijv. C:\). Aan te bevelen is - en om eventuele foutmeldingen te voorkomen - het transactiebestand altijd in een submap te plaatsen. Bij het selecteren van een map kan gebruik worden gemaakt van de selectieknop die aan de zijkant van de mapnaam kan worden teruggevonden. Na het drukken op deze knop (...) wordt een dialoogscherm getoond waarmee een bestaande map kan worden gekozen.

  Bestandsnaam
  Het is verplicht een bestandnaam op te geven waaronder de incassotransacties zullen worden weggeschreven. Het bestand moet de extensie XML hebben. Daarnaast kunnen vanuit de bank nog bepaalde naamgevingsconventies gelden waarmee rekening moet worden gehouden.

  Type bericht:
  Het sjabloon sluit aan bij het formaat pain.008.001.02 en pain.008.001.03. Deze selectie kan hier worden gemaakt. Het laatstgenoemde formaat zal naar alle waarschijnlijkheid pas in februari 2014 actueel worden. De banken accepteren tot op dat moment slechts pain.008.001.02.  N.B. Het gebruik, voor zover nog onduidelijk wordt ook nog eens in het Excel-sjabloon uitgelegd in de contextgevoelige help. Mochten er nog steeds onduidelijkheden zijn of zijn er enkele bevindingen, dan kunt u deze via email doorgeven aan TemplateBuilding (email). Rest ons u nog veel gebruiksgemak toe te wensen.

  Read more...
 • SEPAVerzamelBetaling

  SEPAVerzamelBetaling

  SEPAVerzamelBetaling


  Hoe werkt het sjabloon SEPAVerzamelBetaling ?  Stel dat u periodiek een aanzienlijk aantal betaaltransacties moet uitvoeren. Naar aanleiding van de introductie van SEPA (Single Europe Payments Area) komt de mogelijkheid tot aanlevering van verzamelbetalingen volgens Clieop03 te vervallen (per februari 2014). Vanuit TemplateBuilding is een nieuw laagdrempelig Excel-sjabloon ontwikkeld waarmee volgens de nieuwe SEPA structuur (met gebruikmaking van IBAN / BIC, ISO 20022 - pain.001.001.03 / 04 formaat (Credit Transfer)) Europese verzamelbetalingen ter verwerking aan de banken kunnen worden aangeboden.

  Hieronder staat beschreven hoe het sjabloon is opgebouwd en werkt.
  Het sjabloon SEPAVerzamelBetaling bestaat uit een tweetal werkbladen nl.

  • Instellingen
   Op dit werkblad worden een aantal voor de SEPA betaaltransacties benodigde kenmerken berekend of is het mogelijk om deze kenmerken handmatig in te voeren
  • Transacties
   Op dit werkblad is het mogelijk de SEPA betaaltransacties in te voeren. Daarnaast dienen eigen gegevens (profiel) te worden opgegeven.


  Het is mogelijk om vanuit het sjabloon ook contextgevoelige help op te vragen. Daarom zal in deze handleiding slechts globaal worden ingegaan op de geboden functionaliteit. Deze wordt hierna per werkblad kort toegelicht.

  Ad 1. Werkblad Transacties.
  We beginnen met het bespreken van de functionaliteit die op het werkblad Transacties wordt geboden.
  Om te beginnen is het noodzakelijk om eigen "profielgegevens" in te voeren waaruit de bank kan opmaken van welke rekening de betaaltransacties moeten plaatsvinden. Zie voor onderstaande afbeelding voor de in te voeren velden. Vanuit de contextgevoelige helpfunctie in het sjabloon kan hierover meer informatie worden opgevraagd. In te voeren velden zijn Naam opdrachtgever, IBANnummer eigen bankrekening, BICCode eigen bank, Landcode (meestal NL), Eigen kenmerk (3 karakters die in bepaalde SEPA kenmerken zal worden opgenomen). Bij het invullen van de IBANnummers kan gebruik worden gemaakt van de speciaal daarvoor bedoelde http://www.ibanbicservice.nl waarnaar een link in het sjabloon is opgenomen.  Transactieregel
  In de detailregels worden gegevens omtrent de specifieke SEPA Europese betaaltransacties ingevoerd. Het gaat om:

  • IBAN Nummer (verplicht)
   Op de invoer van het IBAN rekeningnummer vindt een checksumcontrole plaats waarvan het resultaat in de laatste kolom aan de kleur zichtbaar wordt (Groen = correct IBAN nummer, Rood een incorrect IBAN rekeningnummer. De controlefunctionaliteit is ten behoeve van invoeren van het IBAN rekeningnummer in het sjabloon opgenomen. Vanzelfsprekend zal de uiteindelijke controle op IBAN rekeningnummer door de bank worden uitgevoerd.
  • BIC Code bank (verplicht)
  • Bedrag (verplicht)
   Bij het invoeren van het transactie bedrag wordt gecontroleerd of het binnen het bereik valt dat in het werkblad Instellingen is ingesteld. Valt het bedrag buiten het bereik, dan wordt deze in het rood getoond. SEPAVerzamelBetaling_21      SEPAVerzamelBetaling_22
  • Naam begunstigde (verplicht)


  • LandCode (optioneel)
  • Adres (optioneel)
  • Postcode, woonplaats


  • Transactieidentificatie (verplicht)
   Een eigen op te geven kenmerk, waarmee de transactie binnen eigen administratie en ten behoeve van de communicatie met de crediteur uniek wordt geidentificeerd
  • Omschrijving (verplicht)
   Een eigen omschrijving of betalingskenmerk bij de betaaltransacties. Het betreft hier vrije tekst.
  • Gewenste Verwerkingsdatum: 
   De datum waarop de transactie door de bank moet worden ingepland. Indien hier geen datum wordt ingevoerd, wordt de standaarddatum genomen die in het werkblad Instellingen is opgegeven bij ReqdExctnDt.


  • Validatie IBAN (formule)
   Het ingevoerde IBAN rekeningnummer wordt onderworpen aan een checksum controle om te controleren of het een valide IBAN nummer betreft. De uiteindelijke controle vindt plaats bij het inlezen van de gegenereerde verzamelbatch door de bank. Als een checksumvalidatie misloopt, dan wordt het validatieresultaat in het rood aangegeven.


  Betreft het een correct IBAN nummer, dan wordt de corresponderende cel op deze regel in het groen weergegeven.
  In het werkblad Transacties zijn de volgende knoppen opgenomen die de gebruiker ondersteunen bij het invoeren en organiseren van de transacties.  Tonen Helpnavigatie
  Met behulp van deze knop kan de contextgevoelige help worden getoond en weer verborgen. Mocht men behoefte hebben aan aanvullende informatie kan deze keuze worden gemaakt. De knop wordt oranje en de contextgevoelige help wordt getoond zoals hieronder in een voorbeeld wordt weergegeven.  Contextgevoelige help kan vervolgens worden opgevraagd door op de getoonde vraagteken iconen te klikken . . .  Schonen transacties
  Met behulp van deze functie kan het volledige werkblad met Transactiegegevens worden leeggemaakt. Het betreft hier waarschijnlijk functionaliteit die niet vaak zal worden gebruikt en waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Voordat daadwerkelijk tot schoning wordt overgegaan wordt nog om bevestiging gevraagd. Pas na een bevestigend antwoord wordt tot het schonen van het werkblad overgegaan.  Sorteren Transacties
  Bij het genereren van de verzamelbatch wordt ervan uitgegaan dat er een ononderbroken lijst aan transacties is ingevoerd. Bevat het werkblad nog lege detailregels, dan wordt hiervan tijdens de verwerking een melding gegeven. Het is noodzakelijk om de transactielijst te sorteren. Hiervoor is sorteerdfunctionaliteit ingebouwd waarmee op elke gewenste kolom (en op meerdere kolommen) kan worden gesorteerd. Na het oproepen van de sorteerfunctionaliteit wordt een dialoogscherm getoond waarin de gebruiker de kolom(men) (en de volgorde van kolommen) kan configureren waarop de transactielijst zal worden gesorteerd. Zie voor het sorteerscherm onderstaande afbeelding.  Genereren SEPA XML Europese betalingen
  Bij het drukken op deze knop wordt op basis van de ingevoerde gegevens de uiteindelijk XML met SEPA betaaltransacties gegenereerd die aan de bank ter verwerking kan worden aangeboden. De locatie en naam van het gegenereerde bestand kan worden ingegeven in het werkblad Instellingen. Voordat de verwerking wordt opgestart is het goed te controleren of alle checksums van de opgegeven IBAN rekeningnummers positief resultaat hebben gegeven (groen). Daarnaast worden het genereren van het XML-bestand enkele controles automatisch uitgevoerd. Ten eerste dient er sprake te zijn van een aaneengesloten lijst. Is dit niet het geval, dan wordt hiervan een melding gegeven. De lijst zal moeten worden gesorteerd met de in het sjabloon aanwezige sorteerfunctionaliteit.  Daarnaast wordt gecontroleerd of de locatie en de naam van het XML bestand waaronder de betaaltransacties zullen worden weggeschreven (opgegeven in werkblad Instellingen) ook bestaat. Indien het betreffende bestand al bestaat, zal worden gevraagd of het betreffende bestand moet worden overschreven. Wordt hierop bevestigend geantwoord, dan wordt het bestand daarwerkelijk met de nieuwe transacties overschreven. Wordt op deze vraag ontkennend geantwoord, dan wordt onderstaande melding getoond en is het mogelijk om het bestand eerst te hernoemen of de locatie en / of naam in werkblad Instellingen aan te passen.  Na een afgeronde verwerking wordt de volgende melding getoond. Het resultaatbestand met de Europese betaaltransacties is vervolgens te vinden in de map en onder de naam die in het werkblad Instellingen is opgegeven.  Ad 2. Werkblad Instellingen
  In dit werkblad worden hulpwaarden gegenereerd, maar is het ook nodig enkele instellingen te definieren die voor de werking van het sjabloon noodzakelijk zijn. Voor de lichtgrijze cellen die automatisch worden gegeneerd, verwijzen we naar de contextgevoelige help die ook in de werkblad aan- en uit te zetten is. Het is mogelijk handmatig een gewenste verwerkingsdatum in te voeren (in de toekomst) en het is noodzakelijk om eigen adres, postcode en woonplaats in te geven. Deze gegevens worden bij het genereren van het XML-bestand gebruikt.  Onder BatchBooking kan worden aangegeven of transacties met dezelfde betalingskenmerken (ie. IBAN nummer en verwerkingsdatum) in een verzamelbetaling moeten worden samengenomen. Wordt deze optie niet aangevinkt, dan worden alle transacties afzonderlijk geboekt.

  Naast de gegenereerde en ingevoerde bovenstaande gegevens is het nodig om de locatie en de bestandsnaam op te geven waaronder het XML resultaatbestand met betaaltransacties zal worden neergezet. Als men de beschikking heeft over Windows 7 en hoger, dan kan het problemen opleveren als als mapnaam de rootdirectory wordt opgegeven (Bijv. C:\). Aan te bevelen is - en om eventuele foutmeldingen te voorkomen - om het transactiebestand altijd in een submap te plaatsen. Bij het selecteren van een map kan gebruik worden gemaakt van de selectieknop die aan de zijkant van de mapnaam kan worden teruggevonden. Na het drukken op deze knop (...) wordt een dialoogscherm getoond waarmee een bestaande map kan worden gekozen.

  Type bericht: Het sjabloon sluit aan bij het formaat pain.001.001.03 en pain.001.001.04. Deze selectie kan hier worden gemaakt. Het laatstgenoemde formaat zal naar alle waarschijnlijkheid pas in februari 2014 actueel worden. De banken accepteren tot op dat moment slechts pain.001.001.03 batches.  N.B. Het gebruik, voor zover nog onduidelijk wordt ook nog eens in het Excel-sjabloon uitgelegd in de contextgevoelige help. Mochten er nog steeds onduidelijkheden zijn of zijn er enkele bevindingen, dan kunt u deze via email doorgeven aan TemplateBuilding (email). Rest ons u nog veel gebruiksgemak toe te wensen.

  Read more...
Bereken mbv formule GROOTSTE() een gesorteerde lijst met unieke waarden.
joomplu:761 width=
Het omzetten van een lijst met dubbele voorkomens naar een gesorteerde lijst met unieke waarden, die eventueel als basis kan dienen voor een keuzelijst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de formule GROOTSTE(). Met deze formule is het met tussenberekeningen ook mogelijk een sortering aan te brengen, niet alleen in numerieke waarden maar ook in tekstuele waarden. Dit is in dit voorbeeld-sjabloon uitgewerkt.
Inlezen Europese verzamelincasso's (SEPA) in Excel. (Vanaf Excel 2007)
SEPAVerzameIncassoInlezen_12
Met behulp van het sjabloon SEPAVerzamelIncassoInlezen is het mogelijk om een SEPA pain.008.001.02/03 XML-bestand in te lezen in Excel. Hierbij worden de in het XML-bestand opgeslagen transactie- en batchinformatie op een overzichtelijke manier in een Excel werkblad gepresenteerd. Het sjabloon vormt een aanvulling op SEPAVerzamelIncasso.
Genereer Europese verzamelincasso's (SEPA) met Excel. (Vanaf Excel 2007)
SEPAVerzamelIncasso_1
Bent u klaar voor SEPA ?
Stel dat u periodiek een aanzienlijk aantal incassotransacties moet uitvoeren. Naar aanleiding van de introductie van SEPA (Single Europe Payments Area) komt mogelijkheid tot aanlevering van verzamelincasso's volgens Clieop03 te vervallen (per februari 2014). Vanuit TemplateBuilding is een Excel-sjabloon ontwikkeld waarmee volgens de nieuwe SEPA structuur (dus conform ISO 20022 - pain.008.001.02 / 03 formaat (Direct Debit) en met gebruikmaking van IBAN/BIC) Europese verzamelincasso's (SEPA) ter verwerking aan de banken kunnen worden aangeboden. Vul de Transacties in Excel in en genereer de verzamelincasso . . . Nu vanuit de webwinkel van TemplateBuilding te downloaden.
Inloggen

Inloggen

Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog