AggregeerWerkbladen

AggregeerWerkbladen

Hoe werkt het sjabloon AggregeerWerkbladen?


Vaak worden Excel-werkmappen verspreid om gegevens vanuit de organisatie met behulp van in Excel gerealiseerde formulieren te verzamelen. Deze "losse" formulieren moeten centraal worden verzameld en dienen in tabelvorm (lijst) te worden gepresenteerd. Hierna kan op het totaal aan gegevens bewerkingen worden uitgevoerd. Het sjabloon AggregeerWerkblad biedt hiervoor een flexibele oplossing. Hoe ?


Het sjabloon bestaat uit een tweetal werkbladen:

 1. Instellingen
 2. AggregeerWerkbladen

Ad 1. Instellingen

Op dit werkblad kan worden opgegeven van welk werkblad, welke cel moet worden overgenomen in de te genereren lijst op werkblad AggregeerWerkbladen.
Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een invulling op basis van werkmappen die van verschillende personen adresinformatie bevatten.


AggregeerWerkbladen_sjabloon_10


Hetzelfde principe kan natuurlijk worden toegepast voor bijvoorbeeld urenverantwoordingen of andere decentraal in te vullen excel formulieren.
De Veldnaam wordt gebruikt als kolomkop van de kolom in de uiteindelijke lijst. De inhoud van de kolom BronBlad geeft aan van welk werkblad gegevens vanuit het Excel-formulier moeten worden overgenomen in de geaggregeerde lijst. De inhoud van de kolom BronCel geeft aan welke cel op het betreffende werkblad moet worden overgenomen. Zie hieronder voor een ingevuld werkblad naar aanleiding van ons voorbeeld.

Ad 2. AggregeerWerkbladen

Als de initiele vulling in Instellingen is uitgevoerd, dienen nog enkele parameters in het werkblad AggregeerWerkbladen worden ingesteld. Het betreft hier de mapnaam (volledig pad) waarin en/of waaronder zich te te verwerken Excel-formulieren zich bevinden. Het lege werkblad ziet er initieel als volgt uit:


AggregeerWerkbladen_sjabloon_1


Bij het selecteren van een mapnaam wordt ondersteuning geboden door het standaard Excel dialoogscherm. Deze kan worden aangeroepen door op de knop naast de pijl te klikken (...). Het volgende dialoogscherm wordt getoond.


AggregeerWerkbladen_sjabloon_2


Na selectie wordt de mapnaam (volledig pad) overgenomen in het werkblad. Het is ook mogelijk, maar foutgevoelig en arbeidsintensief om het padnaam handmatig in te voeren.
Daarna kan gekozen worden of naar Excel-formulieren in onderliggende mappen zal worden gezocht. Hiervoor kan een keuzevak worden aangevinkt. Indien aangevinkt worden ook in onderliggende mappen de Excel-formulieren verwerkt, indien niet aangevinkt, worden alleen de Excel-formulieren in de aangegeven map in de lijst opgenomen.


AggregeerWerkbladen_sjabloon_4


Indien alle benodigde parameters voor de verwerking zijn ingevuld, kan de verwerking worden gestart. De
verwerking wordt gestart door te klikken op het knop Gegevens Ophalen. Hierna wordt de gewenste lijst aangemaakt.


AggregeerWerkbladen_sjabloon_5

Hieronder worden achtereenvolgens afbeeldingen getoond van de situatie voor de verwerking, tijdens de verwerking en na de verwerking:

Voor de verwerking.


AggregeerWerkbladen_sjabloon_8

Tijdens de verwerking.

wordt statusinformatie over de voortgang getoond:


AggregeerWerkbladen_sjabloon_12

Na de verwerking is het resultaat van de lijst te zien in het werkblad AggregeerWerkbladen.


AggregeerWerkbladen_sjabloon_7

Indien in de te verwerking mappen per abuis een Excel-werkmap voorkomt met een afwijkende namen van werkbladen (ingevoerd in werkblad Instellingen), dan wordt hier in de gegenereerde lijst op onderstaande manier melding van gegeven. Hierop kan dan actie worden ondernomen. De 'verkeerde' werkmap kan bijvoorbeeld naar een andere map worden verplaatst.


AggregeerWerkbladen_sjabloon_9

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.


BarCode

Barcode-sjabloon_9

Hoe werkt het sjabloon BarCode ?


Het sjabloon BarCode spreekt eigenlijk voor zich. In het betreffende sjabloon wordt een manier geïllustreerd op welke wijze binnen Excel kan worden omgegaan met Barcodes. In het sjabloon is er voor gekozen een oplossing uit te werken voor EAN-13 en Code 128B. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van standaard excelfunctionaliteit, waaronder tekststring-formules en voorwaardelijke opmaak. Het eindresultaat bestaat uit een drietal werkbladen:

 1. Instellingen EAN
 2. EAN-13
 3. Code-128B

Ad 1. Instellingen EAN

Het werkblad Instellingen EAN bevat bepaalde constante waarden waarvan bij de berekening van de Barcodes rekening wordt gehouden. Hierbij is onderscheid gemaakt in instellingen voor Algemene instellingen, instellingen voor EAN-13 en instellingen voor Code-128B. De algemene instellingen zijn:


Barcode sjabloon_2

Voor instellingen met betrekking van EAN-13 wordt informatie vastgelegd - in de vorm van een tabel - over de opbouw van de code (nullen en énen). De opbouw wordt gebruikt, ontleedt en als zwart/wit lijnen getoond in het werkblad EAN-13.


Barcode sjabloon_3

Voor instellingen met betrekking van Code-128B wordt informatie vastgelegd - in de vorm van een tabel - over de vertaling van ASCII naar Code-B en naar nullen en énen op basis waarvan de streepjescode wordt samengesteld.


 Barcode sjabloon_4


Barcode sjabloon_4

Ad 2. EAN-13

Op dit werkblad kan een getal (EAN-13 code) worden ingevuld, die vervolgens wordt omgerekend naar een streepjescode. Hierbij is gebruik gemaakt van tekst-formules en voorwaardelijke opmaak. Er wordt bij de berekening gebruik gemaakt van de instellingen op werkblad Instellingen EAN.


Barcode sjabloon_5

Barcode sjabloon_6
Ad 3. Code-128B

Op dit werkblad kan een alfanumerieke waarde worden ingevuld, die vervolgens wordt omgerekend naar een streepjescode. Hierbij is gebruik gemaakt van tekst-formules en voorwaardelijke opmaak. Er wordt bij de berekening gebruik gemaakt van de instellingen op werkblad Instellingen EAN.
Barcode sjabloon_7
Barcode sjabloon_8

Probeer het eens uit !


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.


CelInformatie

CelInformatie-sjabloon_1

Hoe werkt het sjabloon CelInformatie ?

Tip
Het is mogelijk een Excel-werkblad als formulier gebruiken waarin een aantal verplichte gegevens moeten worden ingevoerd. Op de verschillende verplicht in te vullen cellen kunnen validaties worden gedefinieerd. Los hiervan is het mogelijk het "verplicht zijn" van in te voeren gegevens te visualiseren met "gekoppelde afbeeldingen", waarbij de kleur van de afbeelding (shape) veranderd als een waarde in de cel wordt ingevoerd. Hoe ? Op deze pagina is een excel-werkmap toegevoegd waarin het in deze pagina beschreven voorbeeld is uitgewerkt.

Stap 1. Maak een formulier of een werkblad waarin informatie moet worden ingevoerd.

De gebruiker zal verplicht worden gesteld om bepaalde cellen verplicht van een waarde te voorzien. Dit kan door middel van een validatie. Zet het werkblad of formulier in Excel op. In onderstaande afbeelding en de als bijlage bijgevoegde werkmap is een klein voorbeeld uitgewerkt voor naam-, adres- en woonplaatsgegevens.


CelInformatie-sjabloon_2

Stap 2. Definieer voor een willekeurige cel een standaard kleur en een voorwaardelijke kleur.

Voorzie een cel (naast het formulier, eventueel buiten het gezichtsveld van de gebruiker) van een voorwaardelijke opmaak die wijzigt als het invoerveld wordt gevuld. Selecteer de cel (niet de invoercel) en pas de voorwaardelijke opmaak toe. Zie voor de werkwijze onderstaande afbeeldingen.


CelInformatie-sjabloon_3

In het voorbeeld is gekozen voor het tonen van een rode achtergrond indien de invoercel (G15) niet is ingevoerd en het tonen van een groene achtergrond indien de invoercel (G15) wel een waarde bevat. Voor het tonen van een rode achtergrond is het niet nodig de voorwaardelijke opmaak te gebruiken. Hiervoor kan 'standaard' een kleur (hier is voor rood gekozen) worden gegeven, zie hiervoor de onderstaande afbeelding..


CelInformatie-sjabloon_5

Voor het tonen van een groene achtergrond als de cel G15 wel is gevuld moeten we wel gebruikmaken van de voorwaardelijke opmaak binnen Excel. We selecteren voor Voorwaarde 1 de formule =NIET(ISLEEG(G15)) en we geven de te tonen opmaak (achtergrondkleur van de cel) aan die wordt gebruikt indien de opgegeven voorwaarde WAAR wordt.


CelInformatie-sjabloon_4

Stap 3. Maak een gekoppelde afbeelding

De 3e stap bestaat uit het maken van een gekoppelde afbeelding op basis van de cel waarin we de voorwaardelijke opmaak hebben gedefinieerd, die rood is als de cel G15 leeg is en groen in geval van een gevulde G15. Om dit voor elkaar te krijgen gaan we op de betreffende cel staan en kopiëren en plakken deze (ctrl-c, ctrl-v).


CelInformatie-sjabloon_6

N.B. Voor het plakken van een gekoppelde afbeelding moet een speciale handeling worden verricht. Na het kopiëren met het menu Bewerken worden gekozen met de shift-toets ingedrukt. Hierdoor worden de in onderstaande afbeelding weergegeven menu-opties zichtbaar. Selecteer voor het Koppeling afbeelding plakken.


CelInformatie-sjabloon_7

Stap 4. Bewerk de afbeelding

We zien nu dat de cel in principe dubbel wordt weergegeven, één keer als regulier Excel-cel en één keer als afbeelding (zie afbeelding hieronder). Het voordeel van de afbeelding is echter, dat we deze naar believen kunnen schalen en kantelen. Dat gaan we dan ook doen.


CelInformatie-sjabloon_8

Voor het bewerken van de eigenschappen van de gekoppelde afbeelding klikken we hiero met de rechtermuisknop. Het volgende popup menu wordt getoond. Hierin moet worden gekozen voor de optie Afbeelding opmaken . . .


CelInformatie-sjabloon_9

Als afbeeldingsformaat heb ik gekozen voor een klein 'wiebertje' die in de rechterbovenhoek van de verplichte invoercel kan worden geplaatst. In onderstaande afbeelding staan de ingevulde instellingen weergegeven.


CelInformatie-sjabloon_10

 Stap 5. Positioneer de afbeelding en bekijk het eindresultaat

Sleep het 'wiebertje' (de gekoppelde afbeelding) naar de rechterbovenhoek van de verplichte invoercel G15. Het resultaat is weergegeven in onderstaande afbeelding.


CelInformatie-sjabloon_11

Test het geheel uit door een waarde in te vullen in de verplichte invoercel G15. Als alle stappen goed zijn uitgevoerd, is het resultaat gelijk aan onderstaande afbeelding en is het 'wiebertje' groen geworden waarbij is gevisualiseerd dat de ingevoerde waarde voor de betreffende cel is geaccepteerd.


CelInformatie-sjabloon_12

Stap 6. Blijf dingen uitproberen

Denk naar aanleiding van bovenstaande voorbeelden eens na over eigen toepassingen. Heb je nog ideeën, geef ze dan door en deel ze met anderen.


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.


BTW

BTW-sjabloon_2


W-tje. Het berekenen van de BTW !


De mensen die een eigen financiele administratie willen bijhouden en/of voor leerlingen en studenten die voor het berekenen van BTW de zaken weer even op een rij willen zetten kunnen hun voordeel doen met dit w-tje.

Het sjabloon beschrijft voor een aantal situaties de wijze van het berekenen van de BTW-bedragen.
De volgende situaties komen hierin aan de orde.

 1. Het bepalen van het BTW-bedrag over een bedrag (exclusief BTW)
  op basis van een BTW-percentage.
 2. Het bepalen van het bedrag (incl. BTW)
  op basis van een BTW-percentage en het bedrag (excl. BTW)
 3. Het bepalen van het bedrag (excl. BTW)
  op basis van een BTW-percentage en het bedrag (incl. BTW)
 4. Het bepalen van het bedrag (excl. BTW)
  op basis van een BTW-percentage en het bedrag (incl. BTW)

In de in het sjabloon gebruikte voorbeeld gaan we uit van een bedrag (excl. BTW) van € 120,--, een BTW-percentage van 19%
en een bedrag (incl BTW) van € 142,80.

De berekeningen in de onderstaande afbeeldingen uitgewerkt.


BTW sjabloon_3


BTW sjabloon_4


BTW sjabloon_6


BTW sjabloon_1


Download het BTW-sjabloon en probeer de berekeningen een uit met andere bedragen en percentages. Het BTW-sjabloon is gratis uit de webwinkel te downloaden.


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.


CheckList

CheckList-sjabloon_1

Hoe werkt het sjabloon CheckList ?


Het sjabloon Checklist bestaat uit een tweetal werkbladen.

 1. Checklist basis
 2. Checklist

Stap 1. Vullen Checklist basis.

In het werkblad 'Checklist basis' wordt de 'basis' gelegd voor de relatie tussen de situatie (het scenario) enerzijds en de uit te voeren activiteiten anderzijds. De relatie wordt gelegd door de mogelijke waarden in de kolommen "situatie kenmerk n" aan te geven en op de corresponderende rij bij ieder criterium de kolommen met naar aanleiding van het ingevulde criterium uit te voeren activiteiten van een 'x' te voorzien.

Kortom in dit werkblad identificeer je de "situaties" die zich kunnen voordoen:
Bijvoorbeeld situatie "A", "B" of "C", of in "real life" bijvoorbeeld "Aanmelden lid", "Wijzigen Lid", "Verwijderen lid". Ieder "'event" triggered zijn eigen actie(s).
Niet alle situatie kenmerken hoeven te worden gebruikt.

Voorbeeld:

 • Voor situatie "A" moeten de acties A, C, E en G te worden uitgevoerd.
 • Voor situatie "B", variant "II" moeten de acties A, D, en E worden uitgevoerd.
 • Voor situatie "B", varant "IV" moeten de acties G en H worden uitgevoerd.
 • Voor situatie "C" moeten de acties B en F worden uitgevoerd.

Het werkblad 'Checklist basis' ziet er dan als volgt uit:


CheckList-sjabloon_4

Het staat vrij om de waarden te kiezen die een bepaalde situatie kenmerken. Met deze waarden wordt een sleutel samengesteld op basis waarvan vanuit het werkblad "Checklist" de uit te voeren acties "erbij" worden gezocht. Neem voor iedere combinatie van criteria die kan voorkomen een regel op en relateer hieraan de uit te voeren activiteiten. Het werkblad 'checklist basis' wordt in principe eenmalig opgezet en kan vervolgens naar wens worden verborgen (Menu Opmaak-> Blad-> Verbergen).

Stap 2. Werken met de checklist.

Als de basis voor het gebruik van de checklist in het werkblad 'Checklist basis' is gelegd kan de 'Checklist' worden gebruikt. Het doel van de Checklist is om het overzicht te houden in de voortgang van de activiteiten die per onderwerp, per eenheid moeten worden uitgevoerd, reeds zijn uitgevoerd of nog moeten worden uitgevoerd.

Voorbeeld:

Een nieuw lid meldt zich aan (situatie "A"). Nadat deze waarde is ingevuld (juiste waarden worden afgedwongen via te wijzigen validatie). Worden uit het werkblad "Checklist Basis" de in deze situatie uit te voeren acties bepaald op het werkblad "Checklist" lichtblauw gekleurd. Lichtblauwe cellen zijn de cellen waarin datumwaarden kunnen worden ingevoerd waarop de acties zijn uitgevoerd of moeten worden uitgevoerd. Een actie kan:
1. zijn uitgevoerd (datumwaarde invoeren op of voor vandaag)
2. worden ingepland (datumwaarde in de toekomst als tekst invoeren (vb '10-mrt')

Indien een actie in de toekomst wordt ingepland en de betreffende datum is verstreken, wordt dit bovenaan het werkblad "Checklist" en in de detailregel weergegeven.


CheckList-sjabloon_3

Ligt de datum in de toekomst of is ingevoerd als tekst, dan wordt deze met een afwijkende donkere kleur blauw weergegeven. Indien alle benodigde acties op een regel zijn uitgevoerd, dan wordt de regel ook in een afwijkende kleur blauw weergegeven. Zo wordt een duidelijk beeld verkregen van afgehandelde, af te handelen en achterstallige uit te voeren activiteiten.


CheckList-sjabloon_2

Het excel sjabloon kan naar eigen inzicht worden aangepast, let bij het verwijderen wel op verborgen kolommen.


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/templates/pjo_constitutionservices/html/modules.php on line 15
Inloggen

Inloggen


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/templates/pjo_constitutionservices/html/modules.php on line 15

Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/templates/pjo_constitutionservices/html/modules.php on line 15

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/vendor/joomla/registry/src/Format/Json.php on line 60

Warning: plgContentJoomPlu::route(): Argument #1 ($matches) must be passed by reference, value given in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 360

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/vendor/joomla/registry/src/Format/Json.php on line 60

Warning: plgContentJoomPlu::route(): Argument #1 ($matches) must be passed by reference, value given in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 360

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/libraries/vendor/joomla/registry/src/Format/Json.php on line 60

Warning: plgContentJoomPlu::route(): Argument #1 ($matches) must be passed by reference, value given in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 360
Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/templates/pjo_constitutionservices/html/modules.php on line 15